Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

 

I. Splošna določila

Predmetni prodajni in dobavni pogoji so sestavni del naročila oziroma kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba stopi v veljavo ob podpisu prodajalca in kupca.

 

II. S podpisom kupoprodajne pogodbe kupec soglaša s prodajnimi in dobavnimi pogoji.

 

III. Cene

Cene so neto cene, fco. skladišče v državi,  brez naših stroškov, carine, prevoznih stroškov,  in ostalih stroškov, ki nastanejo med naročilom in dobavo blaga, in gredo v breme naročnika.

 

IV. Plačilni pogoji

Veljajo tukaj navedeni plačilni pogoji. Vsa plačila se izvedejo v gotovini, brez stroškov plačila in brez odtegljajev. Pri zamudi s plačilom preko fiksno dogovorjenega roka plačila je prodajalec upravičen zaračunati zamudne obresti v višini 8% letno + Euribor. Nadalje je v tem primeru kupec obvezen poravnati vse sodne, izvensodne stroške, in stroške opominov. V primeru storniranja pogodbe s strani kupca ima prodajalec pravico do zaračunavanje škode, ki mu je zaradi tega nastala, ali do zaračunavanja izpadlega dobička ali stroškov storniranja v višini 30% kupnine.

 

V. Lastninski pridržek

1. Vsi predmeti nakupa ostanejo do celotnega poplačila obveznosti po določilih kupoprodajne pogodbe v lasti prodajalca. Kupec se strinja, da se mu od njegovih plačil najprej odštejejo stroški popravil, nato stroški dobavljenih nadomestnih delov, nato stroški obresti in ostali stranski stroški in šele na koncu se obračuna preostanek nakazanega zneska za poplačilo blaga, ki je pod lastninskim pridržkom.

2. Lastninski pridržek se lahko uveljavi tako, da se v prometnem dovoljenju vozila navede lastninski pridržek prodajalca vse do celotnega poplačila vseh obveznosti kupca, navedenih v kupoprodajni pogodbi.

3. V kolikor bi tretje osebe uveljavljale svoje pravice nad predmetom, ki je pod lastninskim pridržkom, mora kupec o tem prodajalca takoj obvestiti v obliki priporočenega pisma in mu mora v tem posredovati vse pripadajoče podatke in informacije.

4. Med trajanjem lastninskega pridržka predmeta nakupa mora kupec na zahtevo prodajalca zavarovati glede na vse rizike v polni vrednosti in se zavarovalne police morajo vinkulirati v korist prodajalca.

5. Kupec se obvezuje, da bo med trajanjem lastninskega pridržka predmet nakupa redno vzdrževal in da bo morebitna potrebna popravila takoj naročil in izvedel v servisni delavnici prodajalca - iz tega so izvzeti nujni primeri-.

6. V primeru zamude plačila ali kršitve drugih pogodbenih določil kupec izgubi pravico do izpolnitve roka dobave s strani prodajalca.

7. Poračun zatrjevanih nasprotnih terjatev kupca do prodajalca iz kupnine je nedopusten.

 

VI. Dobava

1. Roki dobave so neobvezni, razen v primeru, če so bili izrecno fiksno dogovorjeni. Če se podjetje dobavitelj/proizvajalec ne drži dogovorjenih dobavnih rokov, iz bilo katerih razlogov, prodajalec ne odgovarja za neizpolnitev dobavnih rokov. Morebitni zahtevki kupca do prodajalca se v tem primeru priznajo le v obsegu, v katerem podjetje dobavitelj/proizvajalec prizna zahtevke prodajalca do njega.

2. Dobavni rok začne teči v vsakem primeru s plačilom dogovorjenega prvega obroka kupnine.

3. V primeru dogovorjene spremembe kupoprodajne pogodbe je prodajalec upravičen do določitve novega dobavnega roka.

4. Prodajalec si med trajanjem dobavnega roka pridržuje pravico do spremembe konstrukcije ali oblike predmeta nakupa in do spremembe opreme.

5. Vsi podatki, ki so navedeni v opisu storitve, teža itn. so le približni podatki.

6. Morebitni stari material, ki nastane pri popravilih preide v last prodajalca, če le to ni drugače dogovorjeno, in le to ni določen s posebnim sporazumom med kupcem in prodajalcem.

7. Razen v primerih grobe krivde prodajalca, je uveljavljanje odškodninskih zahtevkov kupca zaradi neizpolnitve ali zamude izpolnitve izključena.

8. Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, v primeru, da po sklenitvi pogodbe izve za takšno  finančno stanje kupca, ki mu po njegovi oceni več ne zagotavlja v zadostni meri, da bo kupec svoje obveznosti do njega izpolnil.

 

VII. Pogoji izpolnitve in prevzema

1. Dobava je izpolnjena:

a) v primeru dobave iz skladišča v državi, če je prodajalec kupcu sporočil, da je blago pripravljeno za pošiljanje. Kupec mora predmet nakupa takoj potem, ko je prejel sporočilo, da je blago pripravljeno za dobavo, na dogovorjenem kraju prevzema prekontrolirati in prevzeti.

b) v primeru dobave, ko je dogovorjen kraj, kamor se blago pošlje, v trenutku odpošiljanja blaga iz skladišča v državi.

2. Če se kupec izrecno odpove ali z molkom odpove kontroli blaga v skladišču dobave, velja, da je bilo predmet nakupa v trenutku,   ko je zapustilo skladišče dobave v državi, kupcu pravilno dobavljeno in prevzeto s strani kupca.

3. V trenutku izpolnitve dobave vsi riziki preidejo na kupca, in mora kupec sam in na lastne stroške poskrbeti za potrebno zavarovalniško zaščito blaga. Prodajalec zagotovi zavarovalniško zaščito blaga le v primeru, če je to izrecno natančno dogovorjeno vnaprej. To velja tudi za predmete, ki so bili predani zaradi popravila, in sicer od trenutka prevzema do trenutka izpolnitve. Če je prodajalec določil  termin, kdaj mora kupec priti iskati predmet, in kupec zamuja pri prevzemu, lahko prodajalec kupcu zaračuna stroške skladiščenja.

4. Blago se pošilja na račun in na riziko kupca.

 

VIII. Garancija

1. Podjetje dobavitelj/proizvajalec daje prvemu kupcu Slovenskega zastopnika v trenutku izpolnitve plačila kupnine garancijo za napake predmeta nakupa in jamči za to, da je predmet nakupa bil brez napake v delavnici prodajalca za garancijsko obdobje v trajanju 12 mesecev po dobavi. Odprava garancijskih napak se izvede z originalnimi rezervnimi deli. V vsakem primeru se nadomestijo le tisti deli, ki izkažejo napako v materialu ali v proizvodnji. Stroške dela zamenjanega v garancijskem času nosi kupec. Po pregledu in odobritvi garancijskega popravila s strani podjetja dobavitelja/proizvajalca, se stroški popravila povrnejo, seveda v kolikor je popravilo izvedeno v delavnici proizvajalca.

2. Prodajalec bo vse garancijske zahtevke kupca izpolnil le v primeru, če so le ti priznani s strani podjetja dobavitelja/proizvajalca, in jih proizvajalec tudi krije.

3. Garancijski zahtevki se upoštevajo le v naslednjih primerih:

a) če je bila takoj po ugotovitvi napake pravilno v pisni obliki posredovana reklamacija,

b) če je garancijski zahtevek posredovan na garancijskem formularju garancijskih zahtevkov.

4. Vsaka pravica do uveljavitve garancije preneha, če kupec ni upošteval predpisanega ravnanja s predmetom nakupa (navodila za uporabo) in ni redno upošteval in pravočasno izvajal predpisane kontrole (obvezne servise). Tudi v primeru upravičene uveljavitve garancije se kupec odpove uveljavljanju zmanjšanja ali spremembe cene in/ali uveljavitvi posrednega ali neposrednega odškodninskega zahtevka za nastalo škodo.

5. Normalna obraba in normalna poškodba, ki je posledica malomarnega ali nepravilnega ravnanja ni predmet garancijskega jamstva.

6.  Garancija preneha, če je na predmetu nakupa tretja nepooblaščena oseba izvedla spremembe ali če so bili vgrajeni neoriginalni rezervni deli ali je nepooblaščena oseba predmet nakupa popravljala. Garancija se ne nanaša na platišča, cevi, filtre, maziva, tesnila, električna svetlobna telesa ali ostalo opremo.

7. Za rabljena vozila ni jamstva.

8. Za popravila ne jamčimo.

9. Situacija glede garancijskih zahtevkov kupca ne odrešuje kupca od njegovih pogodbeno dogovorjenih plačilnih obveznostih. To velja tudi za račune za servisiranje in rezervne dele. V primeru zamude plačila kupca garancija preneha veljati.

10. Zamenjana vozila in stroji ter vozila in stroji, ki so bili prevzeti za posredniško prodajo so bili pregledani in ocenjeni na dan sklenitve pogodbe oz. oddaje naročila in je njihova cena bila določena na isti dan. V primeru nadaljnje uporabe se morebitna potrebna popravila oz. vzdrževanje po navodilih proizvajalca izvedejo v breme stranke. V nasprotnem primeru se pregled in ocena morata izvesti na dan dobave in se kupnina mora ustrezno popraviti.

 

IX. Obdelava podatkov

Kupec vzame na znanje in se strinja, da prodajalec njegove podatke kot so njegovo ime, naslov in ostale podatke v zvezi z medsebojnim poslovanjem avtomatsko obdeluje in daje svoje soglasje k posredovanju in obdelavi teh podatkov v smislu določil Zakona o zaščiti podatkov.

 

X. Jamstvo za proizvode

Po določilih 9. člena Zakona o jamstvu za proizvode za materialno škodo kupca prodajalec ne odgovarja (ne obstaja obveznost prodajalca da kupcu to materialno škodo nadomesti). Kupec se zavezuje, da bo prevzeto navodilo za uporabo in vsa varnostna navodila natančno upošteval. Kupcu je znano, da v primeru neupoštevanja ali kršitve navodil za uporabo in varnostnih navodil naše jamstvo po določilih Zakona o jamstvu za proizvode odpade. V kolikor kupec kot podjetje pri uporabi stroja, ki smo ga mi dobavili utrpi škodo, za na to vezane zahtevke kupca do nas se ne uporabljajo  določila Zakona o jamstvu za proizvode , če je to zakonsko dopustno.

Kupec se obvezuje, da stroje, ki so bili izdelani za izključno uporabo s strani podjetij, ne bo prodal, prepustil ali kakorkoli dal na razpolago potrošniku oz. osebam, ki niso podjetja, ne glede na pravni razlog. Varovalna funkcija iz predmetne pogodbe v dobro tretjih je izključena. Kupec se obvezuje, v primeru nadaljnje prodaje skleniti enake pogoje in izključitvene pogoje glede jamstva za proizvode z vsakim nadaljnjim prevzemnikom stroja, in v kolikor to svojo obveznost prenosa obveznosti krši, nas ne bo bremenil v zvezi z nastalo škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

 

XI. Veljavno pravo

Vse pravice in obveznosti pogodbenih stranki, ki jih pogodba ali pogoji izrecno ne opredeljujejourejajo ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisi. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali za sporazumno reševanje morebitnih medsebojnih sporov, do katerih bi prišlo v zvezi s to pogodbo, v primeru, da sporov ne moreta razrešiti, je za reševanje pristojno sodišče v Slovenski Bistrici.

© Agrosoršak d.o.o.